REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojapolitiikka
Tietosuojasta huolehtiminen on osa Linja-autoliike S. Kosonen Oy:n vastuullista toimintaa, riskienhallintaa ja toimintaperiaatteita. Tietosuojapolitiikka antaa ohjeita yleisellä tasolla kuinka toteutamme tietosuojaa. Toiminnallamme varmistamme asiakkaittemme oikeuksien toteutumisen, sekä tietojen turvaamisen niin tietosuoja-asetusten kuin muiden säännösten kannalta.

Yleistä
Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 • päivitettävä aina tarvittaessa
 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Virheelliset henkilötiedot on korjattava tai poistettava viipymättä.

Henkilötietojen ja tietolähteiden käsittely ja käyttö
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Linja-autoliike S. Kosonen Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Yrityksessämme henkilötietoja käsittelevät Linja-autoliike S. Kosonen Oy:n työntekijät ja yhteistyökumppanit. Henkilötietoja käytetään asiakkaan matkaan liittyviin palveluihin, esimerkiksi matkavaraukset, laskutus, matkustajalistat ja asiakaspostitus.
Yrityksemme saa henkilötietoja seuraavista:

 • Tarjouspyynnöt
 • Kuljetus- ja valmismatkatilaukset
 • Asiakaspalautteet
 • Löytötavarakyselyt
 • Työhakemukset
 • muut tiedustelut tai varaukset

Asiakas antaa matkavarauksen yhteydessä matkustajan tiedot omalla suostumuksella. Mikäli muiden matkustajien tietoja toimitetaan samalla, on niistä oltava heidän suostumus.
Peruutustapauksissa lääkärinlausunnot toimitetaan omalla suostumuksella.
Linja-autoliike S. Kosonen Oy siirtää matkustajien tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle ainoastaan matkakohteen niin edellyttäessä.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
Käsittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Linja-autoliike S.Kosonen Oy, Kerimäentie 4, 58200 KERIMÄKI
Puh. +358 15 541 146, kosonen@matka-kosonen.fi
Rekisterin tietosisältö: Nimitiedot, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lisäpalvelut, maksutiedot ja muut tarvittavat lisätiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja toimitetaan yhteistyökumppaneillemme lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.
Näitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi:

 • Laivayhtiöt
 • Linja-autoyhtiöt
 • Hotellit
 • Ravintolat

Tietoja ei luovuteta asiaankuulumattomille tahoille.

Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään yrityksen omissa järjestelmissä Suomessa. Emme säilytä mitään henkilötietoja EU /ETA alueen ulkopuolella. Henkilötietoja säilytetään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niinnkauan kuin se on käyttötarkoituksen ja viranomaismääräysten kannalta tarpeellista.

Lisätietoja
Jyrki Kosonen
Linja-autoliike S. Kosonen Oy
Kerimäentie 4
58200 KERIMÄKI
kosonen@matka-kosonen.fi
Lisätietoja tietosuojalakiin liittyvistä asioista osoitteessa: www.tietosuoja.fi